Rebuig absolut a la mesura que el Govern ha decidit establir en matèria d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs

Des de l’Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut, volem manifestar públicament el nostre rebuig absolut a la mesura contrària a la Llei que el Govern de les Illes Balears ha decidit establir en matèria d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE).

Aquesta mesura; arbitrària segons la nota del Servei de salut Balear,

En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no terapéutica, les informamos que estamos a la espera de recibir información jurídica respecto del procedimiento a seguir”,

“La asistente social informará a la paciente de los centros a los que podrá acudir así como que deberá hacerse cargo del pago de la intervención y que el importe le será reintegrado cuando presente la factura en el Departamento de Prestaciones de los Servicios Centrales del Servicio de Salud de las Islas Baleares, recordándole que la cantidad que abona el Servicio de Salud será la que se pactó en su día con dichas clínicas, 440 euros en caso de que se requiera anestesia general y de 340 sin anestesia. La paciente deberá asumir la diferencia con respecto a cantidades superiores a las descritas en el caso de que se le fueran facturadas.”

vulnera el principi d’igualtat, contradient expressament el text de la llei del Capítol II de Garanties a l’accés a la prestació, l’article 18 diu:

“Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.”

i el principi d’intimitat, recollit a l’article 20 de protecció a la intimitat i confidencialitat:

“Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán la intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Los centros prestadores del servicio deberán contar con sistemas de custodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.”

 

Aquest tipus d’accions només provoquen una desigualtat més gran entre les dones del territori Balear i, també en comparació amb la resta de territoris de l’Estat. Volem recordar que les dones formen un col·lectiu vulnerable davant les actuals retallades sanitàries i socials i que aquestes mesures desemboquen directament en la perpetuació de la feminització de la pobresa.

Exigim al Govern de les Illes Balears que no segueixi endavant amb aquesta mesura i que abans de prendre decisions com aquesta recordi que les dones són subjectes de drets, entre els que s’hi troben els Drets Sexuals i Reproductius reconeguts per la Llei Orgànica en el Títol II, Capítol I,Article 12.

“Es garanteix l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs en les condicions que es determinen en aquesta Llei. Aquestes condicions s’interpretaran de la manera més favorable per a la protecció i eficàcia dels drets fonamentals de la dona que sol·licita la intervenció, en particular, del seu dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat, a la vida, a la integritat física i moral, a la intimitat, a la llibertat ideològica i a la no discriminació”.

Palma, 16 de gener de 2012

[ilink url=»http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/01/17/actuacion-govern-aborto-vulnera-intimidad/736634.html»]Diario de Mallorca: La actuación del Govern con el aborto vulnera la intimidad[/ilink]